O našej firme

Naša firma sa zaoberá hydrogeologickým a environmentálnym poradenstvom a je zameraná na diagnostické, plánovacie, povoľovacie, prieskumné a zabezpečovacie úlohy súvisiace s výskumom podzemných vôd. Naši objednávatelia sú zo súkromného i verejného sektora, najmä samosprávy, vodohospodárske inštitúcie, vodárenské podniky, národné parky.

Európska únia kladie značný dôraz - a k tomu aj adekvátne finančné prostriedky - na riešenie miestnych i regionálnych environmentálnych a vodoochranárskych problémov. Cezhraničné programy spolupráce poskytujú široké možnosti riešenia problémov životného prostredia týkajúcich sa viac štátov. Naša firma sa pravidelne zúčastňuje prípravy i realizácii výskumných prác podzemných vôd financovaných Európskou úniou.

Na miestnej úrovni dostávame početné poverenia na uskutočnenie diagnostických prác a zabezpečovacích plánov zraniteľných vodných zdrojov vo vlastníctve samospráv.

Objednávky zo súkromného sektoru sa najčastejšie vzťahujú na vyznačenie miest studní, ich hĺbky alebo na vybavovanie povolení založenia a prevádzkovania vodných zariadení. V špeciálnych prípadoch nás poverujú aj terénnym prieskumom a vyhotovením projektovej dokumentácie (napr. geofyzikálny prieskum skládok odpadov, predbežný prieskum banských diel).

Vybranou oblasťou našich prieskumných prác je geofyzikálny prieskum vodných kolektorov v úlomkovitých, krasových a popraskaných horninách. V uplynulých rokoch sme dostali také objednávky na riešenie ochrany vodných zdrojov a na prieskum cezhraničných vodných zásob, kde bolo nevyhnutné obstarávať moderné geofyzikálne prístroje. Sme hrdí na to, že v štáte ako jediní vlastníme prístroje RMT, VLF-R, VLF-EM-GRAD (Radio Magneto Tellurika, Very Low Frequency-Resistivity, Very Low Frequency-Elecromagnetics GRADIENT), ktoré používame na prieskum krasového a zlomového horninového prostredia. Na stopovacie skúšky používame špeciálne terénne prístroje na analýzu vôd typu GGUN-FL (Fluorométer). V oblasti geofyzikálneho profilovania pomocou VES a GP (Vertikálne elektrické sondovanie a indukčná polarizácia) sme sa v uplynulých rokoch zaradili medzi najviac vyťažené podniky. Modelovanie uskutočňujeme pomocou najmodernejších 3D softwarov FEFLOW a VISUAL MODFLOW FLEX.

Disponujeme s nasledovnými oprávneniami projektovania: SZKV-1.3 (ochrana vôd a geologického prostredia), VZ-T (vodohospodárske inžinierske plánovanie), SZVV-3.9. (prieskum vôd, vŕtanie studní, hydrogeologické poradenstvo a ochrana vodných zdrojov).

Naša firma sa riadi systémom zodpovedajúcim kvalitatívnym normám ISO 9001:2008 (MSZ EN ISO 9001: 2009) a ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005).

GOP-2010-2.1.1/A: obstarávanie zariadení a rozvoj informačnej technológie u firmy GeoGold Kárpátia Kft.